PDF

Getir Netherlands B.V.
Privacykennisgeving Werknemers

Laatste wijziging: 28-05-2021

1. Inleiding

Deze privacykennisgeving (hierna 'Kennisgeving') van Getir Netherlands B.V. (hierna 'Getir', 'wij' of 'ons') is door ons opgesteld om te beschrijven hoe wij omgaan met de persoonlijke informatie over onze medewerkers (hierna 'jij''je', of 'jou') waarover wij beschikken. Met de term 'medewerker' verwijzen wij ook naar degenen die tijdelijk voor ons werken, zoals bezorgers, tijdelijke medewerkers, uitzendkrachten, contractarbeiders, zelfstandige opdrachtnemers, consultants, professioneel adviseurs, gedetacheerden, stagiairs en andere derden die worden ingeschakeld om voor ons te werken en toegang hebben tot onze locaties en interne systemen. Deze onderverdeling is ter verduidelijking opgenomen en vormt geen bewijs van een specifieke status van werknemer of werkende of andere status.

Wij respecteren de privacyrechten van individuen en spannen ons in om persoonlijke informatie op een verantwoorde wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving te behandelen. In deze Kennisgeving lees je welke persoonlijke informatie wij over jou verzamelen en verwerken, wat onze verwerkingsdoelen zijn en welke rechten je in verband daarmee hebt.

Twijfel je over de toepasselijke normen of heb je opmerkingen of vragen over deze Kennisgeving, neem dan contact met ons op via de hieronder in punt opgenomen contactgegevens.

Snelle links

Wij adviseren je dit privacybeleid helemaal te lezen om er zeker van te zijn dat je volledig geïnformeerd bent. Wil je echter alleen een specifiek gedeelte van dit privacybeleid bekijken, klik dan op de desbetreffende link hieronder om rechtstreeks naar dat gedeelte te gaan.

 1. Soorten persoonlijke informatie die wij verzamelen
 2. Bronnen van persoonlijke informatie
 3. Doeleinden van de verwerking van persoonlijke informatie
 4. Met wie we jouw persoonlijke informatie delen
 5. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke informatie
 6. Doorgifte van persoonlijke informatie aan het buitenland
 7. Gegevensbewaringstermijnen
 8. Geautomatiseerde besluitvorming
 9. Jouw rechten op het gebied van gegevensprivacy
 10. Wijzigingen van deze Kennisgeving
 11. Contactgegevens

2. Soorten persoonlijke informatie die wij verzamelen 

In de loop van je dienstverband bij Getir verwerken wij persoonlijke informatie van jou en je gezinsleden, begunstigden en andere personen van wie persoonlijke informatie aan ons is verstrekt.

De soorten persoonlijke informatie die wij kunnen verwerken zijn onder meer: 

 • Identificatiegegevens: je naam, geslacht, foto, geboortedatum, personeelsnummer.
 • Contactgegevens: privé- en werkadres, telefoonnummer/e-mailadres(sen), contactgegevens voor noodgevallen.
 • Beeld: spraak-, beeld-, video-opnames (indien je wordt gevraagd om mee te doen met onze reclamefilmpjes).
 • Gegevens dienstverband: functiebenaming/functie, salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden (regeling), kantoorlocatie, arbeidsverleden, functioneren en disciplinaire maatregelen, klachtenprocedures, en prestatiemanagementgegevens,
 • (Ziekte)verlof, verpleegadres, (verwachte) duur van het verlof, werkafspraken en verplichtingen, arbeidsongevallen, informatie over re-integratie.
 • Informatie verzameld tijdens de wervingsprocedure.
 • Nationale identificatoren: nationaal ID/paspoort, immigratie-/visumstatus, burgerservice- of nationale verzekeringsnummers.
 • Informatie over je man/vrouw/partner en/of gezinsleden: je huwelijkse staat, identificatiegegevens over hen, informatie over voordelen van Getir die aan die mensen worden toegekend.
 • Financiële informatie: bankgegevens en fiscale informatie.
 • IT-informatie: informatie die nodig is om toegang te verstrekken tot de IT-systemen en netwerken van de onderneming (en informatie die door/via die systemen wordt verzameld): IP-adressen, logbestanden, login-informatie, device-ID.
 • Informatie die wij hebben verkregen van internet, met inbegrip van sociale media, voor zover dat in de toepasselijke wetgeving is toegestaan.
 • Documentatie over door jou aan ons gegeven toestemmingen of intrekkingen daarvan.

Alleen voor bezorgers

 • Locatie-informatie: GPS, device-, of voertuiglocatie.
 • Informatie over het rijden/functioneren: informatie over het rijden, klantbeoordelingen, klantreviews en rankings.
 • Overige informatie: rijbewijs, verzekeringsinformatie en opnames beveiligingscamera's.

Alleen voor magazijnmedewerkers

 • Informatie over gebruik telefoonlijn, verzekeringsinformatie en opnames beveiligingscamera's.

Gevoelige persoonlijke informatie omvat informatie waaruit je ras of etnische afkomst, je religieuze, politieke, of levensbeschouwelijke overtuigingen, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op unieke identificatie, vakbondslidmaatschap, informatie over je gezondheid/seksueel gedrag of strafbare feiten blijken (hierna: 'Gevoelige Persoonlijke Informatie'). In het algemeen verzamelen en verwerken wij geen gevoelige persoonlijke gegevens over je, tenzij dat bij de wet is toegestaan of wordt vereist.

3. Bronnen van persoonlijke informatie

Gewoonlijk zul je de informatie die we over jou hebben zelf aan ons hebben verstrekt (tijdens je sollicitatie of lopende dienstverband).  Er kunnen zich echter ook situaties voordoen waarin wij (Gevoelige) Persoonlijke Informatie bij andere bronnen verzamelen.  Zo kunnen wij de volgende informatie verzamelen: 

 • Informatie over je opleiding en ontwikkeling bij externe trainingspartners en informatie over je ervaring met en indruk van Getir via externe enquêteproviders.
 • Informatie over je geschiktheid om werk te verrichten en/of eventuele faciliteiten of aanpassingen die moeten worden overwogen, bij de bedrijfs- of arboarts van Getir.
 • Informatie over ongevallen of incidenten bij de verzekeringsmakelaars of verzekeraars van Getir of eventuele door hen benoemde tussenpersonen.
 • Informatie over verschuldigde belastingen bij lokale belastingautoriteiten en door Getir benoemde payrollbedrijven en fiscale/financiële adviseurs.
 • Informatie over je recht om deel te nemen aan of betalingen of voordelen te ontvangen op grond van een door Getir verstrekte verzekering of pensioenregeling, bij de instelling die die betalingen of voordelen verstrekt of een door die instelling benoemde tussenpersoon.
 • Informatie uit publiekelijk beschikbare bronnen (bijv. nieuwsbronnen en/of social-mediaplatforms) in verband met een onderzoek of formele procedure.

4. Doeleinden van de verwerking van persoonlijke informatie

(i) Wervingsdoeleinden

De wijze waarop we persoonlijke informatie behandelen tijdens de wervingsprocedure is uiteengezet in onze Privacykennisgeving Sollicitanten. 

(ii) Doeleinden gerelateerd aan het dienstverband of het werk

Wij verzamelen en gebruiken jouw persoonlijke informatie met het oog op het beheer van het dienstverband of onze werkrelatie met jou – bijvoorbeeld je arbeidsverleden en contractinformatie (zodat we onze arbeidsrelatie met jou kunnen beheren), je bankrekening en salarisgegevens (zodat we je kunnen betalen) en gegevens van je partner en gezinsleden (voor contact in noodgevallen en de toekenning van voordelen).  Overige gebruikelijke doeleinden in verband met het dienstverband zijn onder meer: het verstrekken van voordelen, prestatiebeoordelingen, training, kennisgevingen van de onderneming, crisisbeheer, immigratiezaken, gezondheids- en veiligheidsprocedures.

Wij verwerken de persoonlijke informatie van onze personeelsleden via een HR-systeem, dat ons helpt bij de administratie van vergoedingen en voordelen van personeelsleden. Dit betekent dat wij je persoonlijke informatie opnemen in ons HR-systeem. Onze moedermaatschappij, Getir Perakende Lojistik A.Ş, in Turkije, kan deze servers hosten of gebruikmaken van servers van derden (momenteel gevestigd in de EU), maar is in alle gevallen verantwoordelijk voor de beveiliging van de toegang tot persoonlijke informatie in het HR-systeem. 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van je persoonlijke informatie voor dit doel is het uitvoeren van onze arbeidsovereenkomst met jou, of de nakoming van onze toepasselijke wettelijke verplichtingen, zoals in punt hieronder genoemd.

(iii) Mondiale lijst van Getir 

Wij werken met een mondiale lijst van medewerkers waarin jouw zakelijke contactgegevens zijn vermeld (d.w.z. je naam, locatie, foto, functiebenaming, contactgegevens). Deze informatie is voor iedereen in de Getir-groep beschikbaar om de mondiale samenwerking, communicatie en het teamwork te bevorderen. 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van je persoonlijke informatie voor dit doel is het uitvoeren van onze arbeidsovereenkomst met jou, en indien nodig ons gerechtvaardigde belang om de mondiale samenwerking, communicatie en het teamwork te bevorderen, zoals in punt hieronder genoemd.

(iv) Bezorger-apps en -systemen van Getir (alleen voor bezorgers)

 1. Als je gebruikmaakt van bezorger-apps en -systemen van Getir verzamelen en gebruiken wij jouw ID-gegevens (naam, achternaam, personeelsnummer), contactgegevens (telefoonnummer), prestatie-informatie (informatie over gebruik voertuig, klantbeoordelingen, klantreviews en rankings), IT-informatie (logbestanden, login-informatie, apparaat-ID) en locatie-informatie (GPS of locatie van je device of voertuig). Wij gebruiken deze informatie voor het plannen/optimaliseren van routes, het aanbieden van een ordertracker aan onze klanten, en het evalueren en verbeteren van onze werkzaamheden.
 2. Met jouw toestemming (via je device-instellingen) verzamelen we je precieze locatie-informatie aan de hand van je GPS-functie op je mobiele telefoon en gebruiken we je locatie-informatie om bestellingen aan klanten van Getir te leveren, om je rijbewegingen te volgen (om jouw veiligheid te waarborgen), om je ons MDU-mappingplatform te verstrekken, en om verzoeken/klachten van klanten van Getir af te handelen.
 3. Wij verwerken je persoonlijke informatie voor dit doel voor zover dat nodig is voor ons gerechtvaardigde belang van een effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering en om de rechten en belangen van de Getir-groep, onze medewerkers en anderen te beschermen, zoals in punt hieronder uiteengezet.
 4. Onverminderd het bovenstaande kunnen we je locatie-informatie verwerken als dat nodig is om jouw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen, zoals in punt hieronder uiteengezet. Bijvoorbeeld om de locatie van je voertuig te bepalen als dringend ingrijpen nodig is, zoals bij een ongeval, defect, diefstal of vergelijkbare gevaarlijke activiteiten.

(v) Andere gerechtvaardigde bedrijfsdoeleinden

Wij kunnen persoonlijke informatie ook verzamelen en gebruiken als dat nodig is voor andere gerechtvaardigde doeleinden, zoals:

 • bijdragen tot een effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van bedrijfs- en operationele processen van Getir, risicobeheer, bedrijfscommunicatie, algemene personeelsvoorziening, IT-beveiliging/-beheer, boekhouding of financiële planning. Wij verwerken je persoonlijke informatie voor dit doel voor zover dat nodig is voor ons gerechtvaardigde belang van een effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering, zoals in punt uiteengezet;
 • om reclamemateriaal te produceren. Wij verwerken je persoonlijke informatie voor dit doel voor zover dat nodig is voor ons gerechtvaardigde belang onze producten en diensten te promoten, zoals in punt hieronder uiteengezet;
 • om schendingen van de wet of van onze interne beleidslijnen te onderzoeken en meer in het algemeen om de rechten en belangen van de Getir-groep, onze medewerkers, sollicitanten en anderen te beschermen. Zo kunnen wij je browse- of communicatieactiviteiten of locatie monitoren als je onze devices of systemen gebruikt, indien we vermoeden dat je betrokken bent bij phishing, frauduleuze activiteiten of activiteiten die concurreren of niet verenigbaar zijn met je werk voor Getir. Wij verwerken je persoonlijke informatie voor dit doel voor zover dat nodig is voor ons gerechtvaardigde belang om de rechten en belangen van de Getir-groep, onze medewerkers, sollicitanten en anderen te beschermen, zoals in punt hieronder uiteengezet;
 • om de beveiliging van de magazijnen van Getir en de producten daarin te waarborgen, alsmede de veiligheid van personeel, medewerkers en derden die zich op onze locaties bevinden. Wij verwerken je persoonlijke informatie voor dit doel voor zover dat nodig is voor ons gerechtvaardigde belang om de rechten en belangen van de Getir-groep, onze medewerkers en anderen te beschermen, zoals in punt hieronder uiteengezet.

(vi) Wettelijke doeleinden

Wij kunnen je persoonlijke informatie ook gebruiken als we dat noodzakelijk vinden om te voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder het verzamelen en bekendmaken van persoonlijke informatie over personeelsleden indien dat wettelijk vereist is (bijv. voor wetgeving inzake belastingen, gezondheid en veiligheid, non-discriminatie en andere arbeidswetgeving), met toestemming van een rechter, om jouw vitale belangen (of die van een ander) te beschermen of om de wettelijke rechten van de Getir-groep uit te oefenen of te verdedigen. 

5. Met wie we jouw persoonlijke informatie delen

We zorgen ervoor dat we de toegang tot persoonlijke informatie alleen toestaan aan degenen die die toegang nodig hebben om hun taken uit te oefenen en verplichtingen na te komen, en aan derden met een gerechtvaardigd doel. Wanneer wij een derde inzage geven in persoonlijke informatie zullen wij passende maatregelen hanteren om ervoor te zorgen dat de informatie wordt gebruikt op een manier die in overeenstemming is met deze Kennisgeving en dat de veiligheid en vertrouwelijkheid van de informatie wordt gehandhaafd. 

(i) Doorgifte aan andere groepsondernemingen

Zoals hierboven is vermeld, zullen wij jouw persoonlijke informatie delen met andere leden van de Getir-groep die ofwel optreden als (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijken ofwel als gegevensverwerkers om op internationaal niveau personeel, en vergoedingen en voordelen voor medewerkers in het HR-systeem te beheren, alsmede voor andere gerechtvaardigde bedrijfsdoeleinden, namelijk IT-diensten/beveiliging, belasting en boekhouding, en algemene bedrijfsvoering. 

In het kader van onze verwerkingsactiviteiten binnen de groep hebben wij een intragroep gegevensverwerkingsovereenkomst (hierna: 'IGO') ondertekend, waarin de verdeling van taken tussen onze groepsondernemingen en de gegevensbeschermingsvereisten die op onze groepsondernemingen van toepassing zijn, zijn uiteengezet. 

Naast de IGO zijn er binnen onze groepsstructuur Europese standaardcontractbepalingen ingevoerd voor de doorgifte van persoonlijke informatie; dit houdt in dat alle groepsondernemingen persoonlijke informatie die zij verwerken van betrokkenen die in de EER wonen, moeten beschermen overeenkomstig de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

(ii) Doorgifte aan externe dienstverleners

Bovendien stellen we bepaalde persoonlijke informatie ter beschikking aan derden die ons diensten verlenen en die ofwel als (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijken ofwel als gegevensverwerkers optreden. Dit doen wel enkel aan derden die op de hoogte moeten zijn en in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Zo kan bepaalde informatie beschikbaar worden gesteld aan:

 • onze dienstverleners die onze voordeel-/beloningsregelingen aanbieden (zoals pensioen- en verzekeringsverstrekkers);
 • derden die ons ondersteunen bij onze payroll-, belasting-, en onkostenadministratie;
 • de providers van ons HR-platform;
 • derden die onze IT- en communicatie-infrastructuur verstrekken, ondersteunen en onderhouden (met inbegrip van de infrastructuur voor gegevensopslag) en/of diensten met het oog op de continuïteit van ons bedrijf verlenen;
 • derden die ons diensten verlenen in verband met personeelsopleidingen en/of kwalificaties en personeelsonderzoeken; en
 • auditors, adviseurs, wettelijke vertegenwoordigers en vergelijkbare tussenpersonen in verband met de adviesdiensten die zij ons verlenen in verband met juridische kwesties, kwesties die verband houden met financiën/audits, managementadvies, verzekeringen, gezondheid en veiligheid, beveiliging en klokkenluiden/rapportage voor gerechtvaardigde bedrijfsdoeleinden en onder een contractueel verbod de persoonlijke informatie voor andere doeleinden te gebruiken.

(iii) Doorgifte aan andere derden

Wij kunnen persoonlijke informatie ook aan derden bekendmaken op andere wettelijke gronden, zoals:

 • voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld wanneer dat nodig is om te voldoen aan een wet, regeling of contract, of aan een rechterlijk bevel of bestuurlijke of gerechtelijke procedure, met inbegrip van maar niet beperkt tot een dagvaarding, overheidscontrole of huiszoekingsbevel;
 • in antwoord op rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties (voor doeleinden die verband houden met belastingen, immigratie, gezondheid en veiligheid, nationale beveiliging of wetshandhaving);
 • voor zover noodzakelijk om mogelijke, dreigende of feitelijke rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen;
 • voor zover nodig om jouw vitale belangen of die van een ander te beschermen;
 • in verband met de verkoop, toewijzing of andere overdracht van (een deel van) ons bedrijf; of
 • met jouw toestemming. Je hebt op elk moment het recht je toestemming in te trekken. Die intrekking is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van je toestemming.

6. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke informatie

Welke van de hierboven genoemde rechtsgronden van toepassing zijn op het door ons verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie is afhankelijk van de betrokken persoonlijke informatie en de specifieke context waarin we die verzamelen. Normaal gesproken verzamelen we echter alleen persoonlijke informatie wanneer:

 • we die nodig hebben om een contract met je uit te voeren (d.w.z. om een dienstverband of werkrelatie met ons te uit te voeren);
 • het in ons gerechtvaardigde belang is (zoals hierboven samengevat in punt), en dat belang niet minder zwaar weegt dan jouw rechten, met name gelet op de waarborgen die wij instellen;
 • om te voldoen aan de toepasselijke immigratie- en/of arbeids- en/of andere wet- en regelgeving;
 • wij je toestemming daarvoor hebben in verband met een of meer specifieke doeleinden (wanneer we je toestemming hebben gevraagd om je persoonlijke informatie te verwerken, heb je op elk moment het recht om die in te trekken. Die intrekking is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van je toestemming);
 • om jouw vitale belangen of die van een ander te beschermen; en/of
 • om de rechten en belangen van de Getir-groep, onze medewerkers, sollicitanten en anderen te beschermen, indien in de toepasselijke wetgeving vereist en toegestaan.

Wanneer we Gevoelige Persoonlijke Informatie verzamelen, doen we dat uitsluitend:

 • om te voldoen aan de toepasselijke immigratie- en/of arbeidswet- en regelgeving;
 • om je re-integratie af te handelen;
 • om jouw vitale belangen of die van een ander te beschermen;
 • in omstandigheden waarin je de gegevens openbaar hebt gemaakt;
 • om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen;
 • om redenen van substantieel algemeen belang overeenkomstig de relevante wetgeving; en/of
 • in zeldzame gevallen, met jouw uitdrukkelijk toestemming.

Heb je vragen of wil je meer informatie over de rechtsgrondslag waarop wij jouw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via de hieronder in punt opgenomen contactgegevens.

7. Doorgifte van persoonlijke informatie aan het buitenland

Omdat wij internationaal opereren, moeten we persoonlijke informatie doorgeven aan andere landen dan de landen waarin de informatie oorspronkelijk werd verzameld, ook aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waarvan het beschermingsniveau volgens de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving niet als toereikend wordt beschouwd (derde landen). Wanneer we jouw persoonlijke informatie doorgeven naar een derde land, zullen we maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat die gegevensexporten voldoen aan alle toepasselijke wetten. Als we bijvoorbeeld persoonlijke informatie doorgeven vanuit Nederland of een ander land binnen de Europese Economische Ruimte naar een derde land, zullen we een passende oplossing voor gegevensexport implementeren, namelijk de toepasselijke Europese standaardcontractbepalingen aangaan met de gegevensimporteur en andere maatregelen treffen om een passend niveau van gegevensbescherming overeenkomstig de wetgeving van de EU te waarborgen. 

Onze standaardcontractbepalingen worden op verzoek verstrekt.  Wij hebben vergelijkbare, passende waarborgen ingevoerd met onze externe dienstverleners en partners die gevestigd zijn in derde landen; meer informatie daarover is op verzoek verkrijgbaar.

8. Gegevensbewaringstermijnen

Persoonlijke informatie wordt opgeslagen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en zo lang bewaard als nodig is om te voldoen aan de in deze Kennisgeving beschreven doeleinden of als anderszins is vereist in de toepasselijke wetgeving. In het algemeen betekent dit dat je persoonlijke informatie wordt bewaard tot het einde van je werkrelatie met ons, plus twee jaar daarna, tenzij er wettelijke minimale bewaartermijnen van toepassing zijn. Wij kunnen je persoonlijke informatie langer bewaren (bijvoorbeeld om juridische kwesties af te handelen (bijvoorbeeld rechtszaken of disciplinaire maatregelen), de juiste inhoudingen tijdens en bij beëindiging van je dienstverband of werkrelatie te documenteren (bijv. voor belastingautoriteiten), of je doorlopende pensioenen of andere voordelen te verstrekken. 

9. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij gebruiken technologieën met algoritmen en geautomatiseerde besluitvormingsprocessen om onze werkzaamheden te optimaliseren, op basis van realtimebesluitvorming of van analyses of de indeling van verschillende toepassingen van onze interne apps en systemen. Wij zullen echter geen geautomatiseerde besluiten over een individu nemen die juridische of vergelijkbare significante gevolgen kunnen hebben voor de betrokkene, tenzij dat (i) nodig is voor het aangaan of uitvoeren van een contract, (ii) of met de voorafgaande toestemming van de betrokkene, of (iii) wettelijk vereist is.

10. Jouw rechten op het gebied van gegevensprivacy

Je kunt de rechten waarover je op grond van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving beschikt, als volgt uitoefenen:

 • Recht op informatie om jouw vitale belangen of die van een ander te beschermen;
  Je hebt op elk moment het recht op verzoek informatie van ons te ontvangen over de persoonsgegevens die we met betrekking tot jou verwerken op grond van artikel 15 AVG. Daarvoor kun je een verzoek sturen naar het onderstaande e-mailadres.
 • Recht op rectificatie van onjuiste gegevens
  Je hebt het recht te verzoeken dat wij onjuiste persoonsgegevens over jou onmiddellijk corrigeren. Daarvoor kun je contact met ons opnemen op het onderstaande e-mailadres.
 • Recht op gegevenswissing
  Onder de voorwaarden die zijn beschreven in artikel 17 AVG heb je het recht te verlangen dat we persoonsgegevens over jou wissen. Deze voorwaarden houden met name in dat je het recht hebt op gegevenswissing indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, alsook in geval van onrechtmatige verwerking, het bestaan van een bezwaar, of een verplichting tot wissing op grond van het recht van de Europese Unie of van de lidstaat die op ons rust. Zie voor de gegevensbewaringstermijn ook het punt 'gegevensbewaringstermijnen' in dit privacybeleid. Om je recht op gegevenswissing uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen op het onderstaande e-mailadres.
 • Recht op beperking van de verwerking
  Overeenkomstig artikel 18 AVG heb je het recht te verlangen dat we de verwerking beperken. Je hebt dit recht met name als er tussen jou en ons een verschil van mening bestaat over de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende de periode die nodig is om de juistheid te controleren, en indien je om beperkte verwerking in plaats van wissing verzoekt indien je recht hebt op wissing; verder indien de gegevens niet meer nodig zijn voor de door ons nagestreefde doeleinden, maar jij ze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen, alsmede indien er tussen jou en ons een verschil van mening bestaat over de succesvolle indiening van een bezwaar. Om je recht op beperking van de verwerking uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen op het onderstaande e-mailadres.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  Je hebt het recht de persoonsgegevens over jou die je aan ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, overeenkomstig artikel 20 AVG. Om je recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen op het onderstaande e-mailadres.
 • Recht van bezwaar
  Je hebt op elk moment het recht om redenen die verband houden met je specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben op basis van onder meer artikel 6, lid 1, onder e) of f), AVG, in overeenstemming met artikel 21 AVG. Wij stoppen dan de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking dient voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.
 • Recht om een klacht in te dienen
  Je hebt ook het recht contact op te nemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteit in geval van klachten. Wij verzoeken je klachten eerst bij ons in te dienen, maar voor het geval we je klacht niet kunnen oplossen, zijn de contactgegevens van gegevensbeschermingsautoriteiten in Europa hier te vinden.

Wij zullen reageren op alle verzoeken die wij ontvangen van personen die in overeenstemming met toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving hun gegevensbeschermingsrechten willen uitoefenen.

11. Wijzigingen van deze Kennisgeving

Deze Kennisgeving kan periodiek worden gewijzigd om noodzakelijke veranderingen in onze privacypraktijken weer te geven. In die gevallen zullen wij je via e-mail of een relevant platform informeren over eventuele wezenlijke wijzigingen en bovenin de Kennisgeving aangeven van wanneer de laatste wijziging is. Wij adviseren je regelmatig te controleren of je op de hoogte bent van de meest recente versie van deze Kennisgeving.

12. Contactgegevens

Met vragen of verzoeken in verband met deze Kennisgeving kun je via e-mail contact met ons opnemen op privacy@getir.com

De (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke voor jouw informatie zijn Getir Netherlands B.V. en haar gelieerde ondernemingen.