PDF

Getir Netherlands B.V. Privacyverklaring voor Sollicitanten

Laatste update: 10.05.2022 

Getir Netherlands B.V. en gelieerde ondernemingen (hierna ook: "Getir", “wij”, “ons”" of "onze") respecteren uw recht op privacy. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle kandidaten die solliciteren naar een functie bij Getir. In deze Privacyverklaring leggen wij uit waarom en hoe wij informatie over u verzamelen, delen en gebruiken en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen. Getir Netherlands B.V. en Getir Turkije (Getir Perakende Lojistik A.Ş.) zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij raden u aan om deze Privacyverklaring aandachtig te lezen. Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring of over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan neem dan contact met ons op via de contactgegevens die u onderaan deze Privacyverklaring vindt.

1. Welke persoonsgegevens verzamelt Getir?

Information that we collect automatically

Getir verzamelt en verwerkt gegevens van kandidaten door middel van formulieren, cv's en andere documenten die u aan ons verstrekt via ons carrière platform ("Carrière Platform") met URL https://career.getir.com & https://join.getir.com/de. Getir verzamelt en verwerkt ook gegevens van kandidaten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken of e-mail. Als onderdeel van het selectieproces kunnen wij ook persoonsgegevens over u ontvangen van derden (bijvoorbeeld via evaluaties en beoordelingen).

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Contactgegevens en persoonlijke informatie: waaronder uw naam, voornamen, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel andere contactgegevens, uw geslacht, geboortedatum, nationaliteit en uw foto;
 • Functies en vacatures waarin u geïnteresseerd bent;
 • Gegevens in verband met uw professionele ervaring: zoals gegevens over voormalige werkgevers, functies en posities;
 • Gegevens in verband met uw opleiding: zoals diploma’s, certificaten, stages, opleidingen, trainingen, gegevens die in uw cv zijn vermeld en talenkennis;
 • Naam, contactgegevens en functie van uw referenties;
 • Indien van toepassing, of u over een arbeids- en/of verblijfsvergunning voor de Europese Economische Ruimte (EER) beschikt;
 • Indien van toepassing, informatie met betrekking tot een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
 • Informatie met betrekking tot eerdere sollicitaties bij Getir en/of uw arbeidsverleden bij de Getir-groep;
 • Informatie verzameld via openbaar toegankelijke bronnen, met inbegrip van sociale media of andere informatie die online beschikbaar is, voor zover dit relevant is voor de functie en voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke privacywetgeving.
 • Informatie over uw bezoeken aan onze gebouwen en ons contact met u: de data van uw bezoeken, met wie u heeft gesproken, onze indrukken van u en informatie die wij hebben verkregen via cameratoezicht in onze gebouwen;
 • Informatie over onze beslissing met betrekking tot uw sollicitatie;
 • Informatie over uw gebruik van ons Carrière Platform: Ons Carrière Platform maakt gebruik van Google reCAPTCHA. Google verzamelt hiervoor bepaalde gegevens rechtstreeks van uw internetbrowser en de verwerking van deze gegevens is onderworpen aan het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google .
 • Gegevens over uw toestemming en eventuele intrekking daarvan;
 • Andere informatie die u aan ons verstrekt gedurende de sollicitatieprocedure, onder meer in het sollicitatiegesprek en/of via assessments.

Wij verwerken geen gevoelige gegevens van kandidaten zoals informatie waaruit uw ras of etnische afkomst blijkt, religieuze, politieke of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond; genetische gegevens; biometrische gegevens met het oog op unieke identificatie; of informatie over uw gezondheid/seksuele leven tenzij dit bij wet is toegestaan of noodzakelijk is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

Gegevens die wij van derden verkrijgen

 • Informatie verstrekt door uw referenties;
 • Informatie verstrekt of bevestigd door academische instellingen en aanbieders van opleidingen of certificaten;
 • Informatie verstrekt door wervings- en selectie bureaus en/of platforms.

2. Voor welk doeleinden verwerken wij uw gegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens om uw sollicitatie te beoordelen en te bepalen of u in aanmerking komt voor een functie bij Getir. Dit omvat het beoordelen van uw vaardigheden, kwalificaties en achtergrond voor een bepaalde functie, het verifiëren van uw informatie, het opvragen van referenties en meer in het algemeen het beheren van de sollicitatieprocedure en contact met u onderhouden over de voortgang. Wij baseren de verwerkingen voor deze doeleinden op de wettelijke grondslagen zoals uiteengezet in onderdeel 5 van deze Privacyverklaring.

Als u wordt aangenomen voor een functie bij Getir, zullen wij uw gegevens in uw personeelsdossier opnemen en bewaren in overeenstemming met onze Privacyverklaring voor werknemers.

Als u niet wordt aangenomen, kunnen wij uw sollicitatie gedurende een periode van vier (4) weken bewaren, of een jaar met uw toestemming, om contact met u op te kunnen nemen over andere geschikte vacatures binnen Getir.

3. Met wie deelt Getir mijn gegevens?

Wanneer wij uw gegevens met derden delen, treffen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met deze Privacyverklaring en zodat de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens wordt gewaarborgd.

We delen uw gegevens met de volgende categorieën ontvangers:

Onze gelieerde ondernemingen binnen de Getir-groep

Wij delen uw gegevens met Getir Turkije (Getir Perakende Lojistik A.Ş.) en Getir UK (Getir UK Limited) op een "need to know basis" en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 • Getir Turkije (Getir Perakende Lojistik A.Ş.) is (gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke met Getir bij het nemen van recruitment- en hiring beslissingen.
 • Getir Turkije (Getir Perakende Lojistik A.Ş.), Getir Duisland (Getir Germany GmbH), Getir Frankrijk (Getir France SAS) en Getir UK (Getir UK Limited) leveren tevens administratieve ondersteuning aan Getir in de hoedanigheid van verwerker.

Derden-dienstverleners:

Daarnaast delen wij bepaalde gegevens met derden-dienstverleners die gegevens verwerken namens Getir in het kader van werving en selectie in de hoedanigheid van verwerker. Wij doen dit op een "need to know basis" en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Wij hebben met deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten.

 • Leveranciers van IT-diensten en ondersteuning: Amazon (AWS), Fountain, Inc, Greenhouse Software, Inc., Google Cloud en Google Workspace;

We kunnen uw gegevens eveneens met andere derden delen voor zover dit noodzakelijk is:

 • Om te voldoen aan een verzoek van de overheid, een gerechtelijk bevel of de toepasselijke wet- en regelgeving;
 • Om onszelf te verdedigen tegen claims van derden;
 • In geval van verkoop of overdracht van het geheel of een gedeelte van ons bedrijf of activa (waaronder in het geval van een reorganisatie, splitsing, ontbinding of vereffening);
 • Aan elke andere derde waarvoor u uw toestemming heeft verleend.

Internationale doorgifte van uw persoonsgegevens

Aangezien wij internationaal opereren, kan het nodig zijn om uw gegevens te laten verwerken door ontvangers die zich in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden (derde landen). Het is mogelijk dat de wetgeving in deze derde landen niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als het land waar u uw persoonsgegevens aanvankelijk heeft verstrekt.

In het bijzonder verwerken wij gegevens van kandidaten met behulp van recruitment software van Fountain, Inc. & Greenhouse Software, Inc. ("Recruitment Systeem"), dit is een hulpmiddel dat ons ondersteunt in de sollicitatieprocedure en bij het werven van kandidaten. In dat verband worden uw gegevens opgeslagen op servers die zich in de Verenigde Staten bevinden. Onze gelieerde ondernemingen die uw persoonsgegevens kunnen verwerken, bevinden zich in Turkije en het Verenigd Koninkrijk.

Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in derde landen, inclusief de Verenigde Staten, Turkije en het Verenigd Koninkrijk, zullen wij passende maatregelen treffen om aan de toepasselijke privacywetgeving te voldoen, waaronder het afsluiten van de door de Europese Commissie goedgekeurde modelovereenkomsten voor de uitwisseling van persoonsgegevens en het treffen van aanvullende maatregelen om een adequaat niveau van gegevensbescherming te garanderen. Onze modelovereenkomsten zijn op verzoek beschikbaar.

4. Wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens

We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend indien dit is toegestaan op grond van een wettelijke verwerkingsgrond. Wij verwerken uw gegevens op basis van een van de volgende wettelijke gronden.

 • Voor zover dit nodig is om onze legitieme belangen te verwezenlijken om uw sollicitatie te beoordelen en te bepalen of u in aanmerking komt voor een functie bij Getir zoals beschreven in onderdeel 2 van deze Privacyverklaring. Gelet op de waarborgen die wij hebben getroffen voor de verwerking van uw persoonsgegevens weegt het gerechtvaardigd belang van Getir in dit verband op tegen uw privacyrechten;
 • Om aan toepasselijke wet- en regelgeving te voldoen;
 • Wanneer wij u een baan aanbieden zullen wij uw gegevens ook gebruiken om een arbeidsovereenkomst op te stellen;
 • Wanneer wij uw toestemming voor de verwerking hebben verkregen. U mag deze toestemming altijd intrekken (dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van eerdere verwerkingen);
 • Om de rechten en belangen van de Getir-groep, onze personeelsleden, kandidaten en anderen te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Als u vragen heeft over de wettelijke basis waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren neem dan contact met ons op via de contactgegevens in deze Privacyverklaring.

5. Hoe beveiligt Getir mijn persoonsgegevens?

Wij gebruiken passende technische- en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onze beveiligingsmaatregelen zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te bieden dat in verhouding staat tot het risico dat de verwerking van uw persoonsgegevens met zich meebrengt. Concrete maatregelen die wij en onze externe dienstverleners hebben getroffen, zijn onder meer het gebruik van antivirussoftware en firewalls, toegangscontroles, encryptie en detectie- en preventiesoftware om cyberaanvallen op te sporen en te voorkomen.

6. Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit betekent dat:

 • als u wordt aangenomen voor een functie bij Getir, wij uw gegevens in uw personeelsdossier bewaren in overeenstemming met onze Privacyverklaring voor werknemers.
 • als u niet wordt aangenomen, wij uw sollicitatie gedurende een periode van vier (4) weken of een (1) jaar met uw toestemming bewaren.

7. Geautomatiseerde besluitvorming

Het Recruitment Systeem maakt gebruik van technologieën op basis van algoritmen en geautomatiseerde besluitvorming om sollicitaties te beheren, op basis van real-time besluitvormingsprocessen of op basis van analyses of classificatie van diverse persoonsgegevens. Wij zullen echter geen geautomatiseerde beslissingen over een betrokkene nemen wanneer dit rechtsgevolgen heeft of de betrokkene op een vergelijkbare wijze aanmerkelijk treft tenzij dit (i) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst, (ii) op grond van voorafgaande toestemming van de betrokkene of (iii) vereist door de toepasselijke wetgeving.

Wat zijn mijn rechten in verband met de verwerking van mijn persoonsgegevens?

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • Rectificatie (corrigeren) van uw persoonsgegevens indien deze incompleet of onjuist zijn;
 • Wissen/verwijderen van uw persoonsgegevens indien er geen rechtmatige basis (meer) is voor Getir om deze te verwerken;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van de gegevens of de juistheid ervan of indien u bepaalde persoonsgegevens wenst te bewaren in het kader van een eventuele vordering of indien Getir geen grond meer heeft om de gegevens te bewaren;
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens. In zoverre dat de verwerking gebaseerd is op onze gerechtvaardigde belangen, zal Getir de verwerking staken, tenzij we dwingende gerechtvaardigde redenen hebben voor de verwerking;
 • Uw toestemming in te trekken voor de verwerking of doorgifte van uw gegevens wanneer die gebaseerd zijn op toestemming (dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van eerdere verwerkingen);
 • Uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan u of een ander bedrijf in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij beantwoorden alle verzoeken van individuen die hun rechten willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

Contactgegevens

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of uw rechten willen uitoefenen, neem dan contact met ons op via privacy@getir.com.