PDF

GetirAraç - Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni

 

Bu metni, veri sorumlusu Getir Perakende Lojistik A.Ş. (“Getir”) olarak kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizleri bilgilendirmek için hazırladık.

 

Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesine ilişkin her türlü sorunuz için kisiselveriler@getir.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Getir Hangi Kişisel Verilerimi İşliyor?


GetirAraç hizmetleri kapsamında aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işliyoruz:

Kimlik &İletişimİşlem Güvenliği

Müşteri İşlem

Bilgileri

Finans BilgileriHukuki İşlem BilgileriLokasyon
Ad-soyad, müşteri ID, reklam ID/kimliği tanımlayıcıları, cinsiyet, yaş, cep telefonu, e-posta, adresCihaz işletim sistemi ve sürümü, cihaz türü, cihaz ID, donanım modeli, IP adresi, kullanıcı işlem kayıtları, parola bilgileriAplikasyon kullanım bilgileri, fatura bilgileri, talep/şikayet bilgisiÖdemeler ve ödeme yöntemlerine ilişkin bilgilerMobil aplikasyon kullanımı dolayısıyla doğabilecek uyuşmazlık süreçlerine ilişkin bilgilerMobil aplikasyon açılışında ya da cihaz ayarları aracılığıyla verilen izin ile işlenen lokasyon (konum) bilgileriniz

Bu bilgilerin yanı sıra, tercih, beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza dair kişisel verileriniz ile yukarıda belirtilen verilerinizin analizi sonucunda elde edilen bilgilerinizi işliyoruz.


Kişisel Verilerim Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanıyor?

 

Kişisel verilerinizi Getir mobil aplikasyonu üzerinden; otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile topluyoruz. Kişisel verilerinizi toplarken, sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanıyoruz. Kişisel verilerinizin işlenebilmesi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) belirtilen hukuki sebeplerden en az biri bulunmadığında açık rızanızı soruyoruz.

 

Getir kişisel verilerimi hangi amaçlarla, hangi hukuki sebeplere dayalı olarak işliyor?

 

Kişisel verilerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işliyoruz. Aşağıda verilerinizi işleme amaçlarımızı ve veri işleme süreçlerimizde dayandığımız hukuki sebepleri bulabilirsiniz:


Kişisel verilerinizi, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; GetirAraç hizmetleri için üyelik işlemlerini gerçekleştirmek, kimliğinizi doğrulamak ve hesap aktivasyonunu sağlamak, kiralama taleplerini almak, GetirAraç hizmetleri kapsamında uygun araçlar ile eşleştirilmesini sağlamak, yolculuk gerçekleştirilmesini temin etmek, amaçlarıyla,


Veri işlemenin hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; yetkili kurum veya kuruluşların Getir’den talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla,


Veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; olası bir uyuşmazlık durumunda, haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması, hukuki süreçlerin yürütülmesi ve talep/şikayetlerin takibinin sağlanması ve sonuçlandırılması amaçlarıyla,


İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; mobil aplikasyon kullanımı kapsamında dolandırıcılığın ve sahteciliğin önlenmesi, finansal ve güvenlik risklerinin tespit ve analiz edilebilmesi, aplikasyon kullanımı ile ilgili karşılaşılan sistemsel hata ve sorunların tespiti, önlenmesi ve geliştirilmesi, sunulan hizmet ve servislerin iyileştirilebilmesi için denetim ve veri analizlerinin yapılması, sunulan hizmetlerin ve aplikasyon işlemlerinin güvenliğinin ve işlevselliğinin sağlanabilmesi, müşteri memnuniyeti ve iletişim süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işliyoruz.


Ticari elektronik ileti gönderimleri için ise, farklı bir yasal istisnadan yararlanılmayan durumlarda, ayrıca açık rıza vermiş olmanız aranır. Ayrıca açık rıza vermiş değilseniz ticari elektronik ileti gönderilmez.  


Lokasyon verilerinizi ayrıca, mobil aplikasyon açılışında veya cihazınızın uygulama ayarlarından lokasyon verilerinizin işlenmesine izin vermeniz halinde, kiralamak istediğiniz araca ulaşmanızı sağlamak amacıyla işliyoruz.


Kişisel Verilerim Hangi Koşullarda Üçüncü Kişilere Aktarılır?


Kişisel verileriniz, aşağıda yer alan – yurtiçi ve yurtdışındaki- taraflara, yine aşağıda belirtilen amaçlarla aktarılır:


 

Moov Dijital Ulaşım Çözümlerii A.Ş. (“Moov”)Getir kullanıcılarının Moov iş birliği ile araç kiralama hizmetinden yararlanmalarını sağlamak için hizmet ve altyapı işbirliği gerçekleştirmek, müşterileri kiralanacak araçların bulunduğu lokasyon hakkında bilgilendirmek.
İş Ortakları & TedarikçilerGetir’in müşterilerine ve iş birliği kapsamında Moov müşterilerine sunduğu hizmetlerle ilgili tedarikçilerden destek almak, finans ve muhasebe işlerini yürütmek, iş ortakları ve tedarikçi ilişkilerini yönetmek.
Yetkili Kişi, Kurum ya da KuruluşlarYetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi vermek, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, hukuki süreçleri yürütmek ve faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek.

 

Kişisel verilerinizi, üçüncü taraflara aktarırken Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kurallara uygunluk sağlıyoruz.

 

Kişisel Verilerimle İlgili Haklarımı Nasıl Kullanabilirim?

 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Getir’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (iv) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, (v) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (vi) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme; (vii) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik veya yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (viii) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; (ix) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

KVKK kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvuruda bulunmak istemeniz halinde başvurularınızı aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak

  • Etiler Mah. Tanburi Ali Efendi Sok. Maya Residences Sit. T Blok No:13/334 Beşiktaş/İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak yazılı olarak bizzat veya noter kanalıyla veya
  • kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yoluyla ya da tarafınızca Getir’e daha önce bildirilen ve Getir’in sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle kisiselveriler@getir.com e-posta adresine

KVKK’nın 13. maddesi ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in başvuru usulünü düzenleyen 5. maddesine uygun şekilde iletebilirsiniz.


Getir, usulüne uygun olan başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebiniz kabul edilecek veya gerekçesi açıklanarak reddedilebilecek olup, cevabımız yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir.


Güncellenme Tarihi: 20/04/2022